Home / ข่าวเด่น / วอนช่วย โรงเรียนชนบท คาดแคลนอุปกรณ์

วอนช่วย โรงเรียนชนบท คาดแคลนอุปกรณ์

วันที่ 3 ตุลาคม เฟซบุ๊กเพจ แจ้งข่าวกาฬสินธุ์ ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวโดยระบุว่า

ถึงผู้มีจิตศัทธาต้องการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน โรงเรียนบ้านนาทัน หมู่ที่ 4 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุ่มสถานศึกษา 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนหมูม่นพิทยาสรรพ์ มี นายบุญชู บ่อคำ เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัด บ้านนาทัน เป็นสถานที่เรียน

ปี 2501 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 114 ไร่ 56 ตารางวา และทางราชการได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อทำการเรียนการสอนและใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2543 จึงขออนุญาตรื้อถอน เนื่องจากมีสภาพเสื่อมโทรม ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้งบก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง 2.80 ม. มีเนื้อที่ 8.50 × 27 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 280,000 บาท และโรงเรียนได้งบก่อสร้างส้วมแบบ กส.5 ขนาด 3 ที่นั่ง งบประมาณ 18,750 บาท

ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 งบประมาณ 235,000 บาท ปี พ.ศ. 2543 ทางราชการอนุญาตให้โรงเรียนรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่ามาสร้างใหม่ คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านนาทัน ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้งบบริจาค จำนวน 149,600 และได้สร้างห้องครัวและห้องน้ำหลังใหม่โดยการบริจาคของ คุณแม่เทียมจันทร์ ศรีแก่นทราย จำนวนเงิน 20,000 บาท และได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท เพื่อการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ

ปัจจุบันเปิดทำการสอน ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 28 คน ส่วนใหญ่ฐานะยากจน ข้าราชการครู 2 คน มีลูกจ้างประจำ 1 คน อัตราจ้าง 1 คน และครูธุรการ 1 คน สิ่งที่ขาดแคลน

เงินอุดหนุนมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

#จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นสมควรอนุเคราะห์

1. ถาดหลุม(ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน)

2. ห้องน้ำ

3. อุปกรณ์การเรียน

4. เครื่องใช้ในสำนักงาน และทำสื่อการเรียนการสอน เช่น กระดาษ A4

5. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณทีมา: viralsfeedpro.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …