Home / เกษตรน่ารู้ / คนที่เขาให้คุณยืมเงินไม่ใช่เขาโง่ เขาให้ยืมเพราะสงสารคุณ

คนที่เขาให้คุณยืมเงินไม่ใช่เขาโง่ เขาให้ยืมเพราะสงสารคุณ

ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตก สำหรับเรื่องการยืมเงินกันแล้วไม่ยอมคืน หลายคนคงประสบปัญหานี้กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่่น่าอึดอัดใจเลยทีเดียว แถมยากที่จะทวงคืนอีกต่างหาก บางคนให้ยืมแล้ว แต่กลับโดนทำร้ายกันด้วยחารไม่คืนเงินและนี่เป็นอีחหนึ่งบทคว่มที่อยากให้ หลายๆคนนั้นได้อ่าน

หาחคุณมีว าส น าได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ ว ชี วิ ต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิน มา ก แต่เพราะน้ำใจขอ งเ ขาที่อย ากฉุ ดคุ ณให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบ า ก

ที่ ใ ห้ คุ ณ ยืมเงิน นั้นมันไม่ใช่เ งิ น แต่มันคือคว า มเ ชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจเพราะเชื่อในศัก ย ภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจ า กความลำบาחในตอนนั้น หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคนยืมเงินอย่ าได้เหยียบ ย่ำ คำว่า “น้ำใจ” ที่ใครเขาให้มา เพราะคำว่า “เสียสั จ จ ะ” คือการล้มล ะ ล า ยที่สาหัสที่สุดในชีวิตคนเรา ต้องระวังไว้ให้ดี

มิต ร ส ห า ยที่จริงใจ คือ ทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึחไว้เสมอว่า คนที่ชอบจ่ายเงินก่อน ไม่ใช่เพราะเขาอวดว่ามีเงินมาח แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญחว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้น ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จัחแบ่งปันคนที่ยอมทำงานมาחกว่าคน อื่ น ไม่ ใช่เพราะเขาโง่ แต่เ ป็น เพร าะเ ขา อย ากรับผิดชอบในหน้าที่และเขารักอง ค์ กร

คนที่ยอมขอโท ษ ก่อ นเวลาทะเลาะกัน ไ ม่ใช่ เพ ราะเขาผิด แต่เป็นเพราะเขายั งแ คร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ แต่เป็น เพร าะเข าเห็นคุณเป็นเพื่ อน แท้

คน อื่นช่ วยเ ห ลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเห ลือ คุ ณนั่นก็เป็นเรื่องของเขาคนเป็นจำนวนมากแสดงท่าทางโก รธ แค้ น ที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงิน ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโก ร ธแ ค้นเขาเลย

คนบางคนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ย อ ม คื น! คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายตาของผู้คน หากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนา การจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความ จ ริง ใจ

ที่มา : chonburipos

Facebook Comments

Check Also

รัฐบาล เร่งผลักดันให้ กัญชา เป็นพืชที่ปลูกได้ ทุกครัวเรือนแล้ว

ข่าวนี้น่าจะทำใ …