Home / ข่าวเด่น / ผู้ที่ไม่มีบุญ บ า ร มี วาสนา เท่านั้น จะเลื่ อ นผ่าน บ ท ค ว า ม นี้ไป

ผู้ที่ไม่มีบุญ บ า ร มี วาสนา เท่านั้น จะเลื่ อ นผ่าน บ ท ค ว า ม นี้ไป

ผู้ที่ไม่มีบุญบารมีวาสนาเท่านั้นจะเลื่อนผ่านบทความนี้ไป

บุญคือ สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศ ร้ า ห ม อ งขุ่นมัวก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจาก

การที่ใจได้เพื่อนคิดที่ดีคือพร ะธ รร มทำให้เลือ กเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกทีควรที่เป็นปร ะโยชน์แล้วพูดดีทำดีต ามที่คิดนั้น

บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องไสวโปร่งโล่ง

ไม่อึดอัดอิ่มเอิบไม่กร ะสับกร ะส่ายชุ่มชื่นเบาสบายผ่อนคลายไม่ตึง เค รี ย ดและบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมเก็ บไว้ในใจได้อีกด้วย

คนไม่มี บุญวาสนา เท่านั้นที่จะเลื่ อ น ผ่านบทความนี้ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับแต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอ ด ภั ยหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเร าะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด ก ไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแ ลปรนนิบัติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่ก ตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงิ นนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้ มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่าอ ว ดว่ามีเงินเพราะย ามเจ็ บป่ว ยน อ นโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับกร ะดาษ

อย่า อ ว ดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เพราะวันใดที่คุณล้มป่ วยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ยมยอ ด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอ ว ดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักรย านได้ออ กกำลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทางบางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอ าดดื่มด่ำ

ในรสพร ะธ รร มบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษผู้ที่ทำคุณปร ะโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล

ผู้ที่อุทิศตนให้กับปร ะเทศชาติเป็นบุคคลร ะดับมัน ส ม อ ง เป็นทรัพย ากรที่มีค่า

การเลี้ ย งดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของเลือ ด เนื้ อเชื้ อไขการดูแ ลสามีและภ รร ย าสุดที่รักปร ะเสริฐนักคนที่เคยร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวานบางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพร ะอรหันต์

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้อง เ ห มื อ น กั น

ที่มา dee ja ipl us

ที่มา: deesoulmuch.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …