Home / ข่าวเด่น / แ น ะ ติดทอง พ ร ะ 9 ตำแหน่งนี้ ชี วิ ต ดี รุ่งเรือง เ ฟื่ อ ง ฟู

แ น ะ ติดทอง พ ร ะ 9 ตำแหน่งนี้ ชี วิ ต ดี รุ่งเรือง เ ฟื่ อ ง ฟู

แ น ะ ติดทอง พ ร ะ 9 ตำแหน่งนี้ ชี วิ ต ดี รุ่งเรือง เ ฟื่ อ ง ฟู

การปิดทององค์พ ร ะพุทธรูปนั้น ถือเป็นทำเนียมปฏิบัติในการทำบุญที่ถูกสืบทอ ด ต่อๆกันมา ซึ่งเชื่ อผ ลบุญนั้น

จะส่งผ ลที่ดีให้แ ก่เราในอนาคต แต่รู้หรือไม่ว่าการปิดทององค์พ ร ะตำแหน่งใด ได้อานิสงฆ์แรง และมีผ ลอย่างไรแ ก่เราบ้าง

วันนี้เรา มีเ ค ล็ ด มงคลตำแหน่งปิดทองพ ร ะ ตำแหน่งไหนถึงดี ช่ วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งช า ตินี้และช า ติห น้ า

การปิดทองที่องค์พ ร ะนั้น ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้พุทธศาสนิกชน ร่วมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจในพ ร ะพุทธศาสนาอีกด้ วย

1 ปิดทองที่พ ร ะอุทร (ท้อ ง)

เชื่ อว่าจะส่งผ ลให้ร่ำร วย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้ วยทรัพย์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ด้ วยท รั พย์สินเงิ นทอง

2 ปิดทองที่พ ร ะนาที (สะดื อ)

เชื่ อว่าผู้นั้นจะไ ม่เจอกับความอ ด อ ย าก ตลอ ด ทั้งชีวิตจะไ ม่รู้จักคำว่าอ ด และสมบูรณ์ไปด้ วยทรัพย์สิน มีเงินมีทองใช้ตลอ ด ชีวิต

3 ปิดทองที่พ ร ะพักตร์ (ใบห น้ า)

เชื่ อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตห น้ าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

4 ปิดทองที่พ ร ะ เ ศี ย ร (ศีร ษะ)

เชื่ อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฟั นอุป ส ร ร คในชีวิตไปได้โดยดี สามารถแ ก้ไ ขปั ญห าชีวิตได้ตลอ ด

5 ปิดทองที่พ ร ะอุระ (หน้ าอ ก)

เชื่ อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใ จของผู้คน ชื่นชอบ เป็นที่รักใค ร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องต า ต้องใ จ

6 ปิดทองที่พ ร ะหัตถ์ (มือ)

เชื่ อว่าทำให้เป็นคนมีอำน าจ มีบารมีสูงส่ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

7 ปิดทองที่พ ร ะบาท (เท้ า)

เชื่ อว่าจะสมบูรณ์ไปด้ วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

8 ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พ ร ะพุทธรูป (ด้านหลัง)

เชื่ อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พ ร ะทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้ วย และเชื่ ออีกว่าหากปิดทององค์พ ร ะได้ทั่วทั้งองค์ในช า ตินี้จะทำให้ไ ม่ว่าภพ ช า ติต่อไปช า ติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

9 ปิดทองบริเวณฐานรองพ ร ะองค์

มีความเชื่ อกันว่าจะช่ วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือห น้ าที่การงานให้มั่นคง

แต่ส่วน การปิดทองหลังพ ร ะ เป็นภาษิตที่มีความเชื่ อว่า ถ้าจะให้พ ร ะองค์นึงมีความส วยงาม

และสมบูรณ์ ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้ วย และควรอธิษฐานเวลาปิดทององค์พ ร ะดังนี้

ด้ วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไ ม่เต็มให้บริบูรณ์

ถ้าพบว่าพ ร ะพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทั บ ทองของคนอื่นลงไป แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้ วย เ ถิ ด

ที่มา deesoulmuch.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …