Home / ข่าวเด่น / วัดป่าภูก้อน สักการะพระพุทธไสยาสน์ ความงามท่ามกลางภูเขา จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน สักการะพระพุทธไสยาสน์ ความงามท่ามกลางภูเขา จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี และชาวอีสานที่เดินทางมาชมความงามของพุทธอุทยานแห่งนี้

วัดป่าภูก้อนมีศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลังซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง เรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลังถังเก็บน้ำคอนกรีต 20 ถัง และห้องน้ำจำนวนมาก

โดยใช้ระบบประปาภูเขา จากฝายเก็บน้ำดินขนาดเล็กที่เป็นแหล่งต้นน้ำซับและน้ำตกในวัด ซึ่งต่อมากรมชลประทานได้บูรณะถวายให้ในปี 2538 และวัดยังได้ต่อระบบประปาไปถึงหมู่บ้านนาคำที่อยู่ห่างจากวัดไป เพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งใช้น้ำสะอาด

ด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าแห่งชาติบนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ที่กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแล วัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสัปปายะ ควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐาน

คณะศรัทธาจึงร่วมกันดำริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะบูชา

เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน ทั้งยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปฏิบัติจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ซึ่งควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจังตลอดไป

ขอบคุณข้อมูล zapver555.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …