Home / ข่าวเด่น / ค่ำนี่อย่าลืมสวด บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วมือขึ้น สำเร็จสมหวัง

ค่ำนี่อย่าลืมสวด บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วมือขึ้น สำเร็จสมหวัง

สำหรับใครที่อยากขอเงินพระจันทร์ คินนี้ห้ามพลาดเลย เพราะคืนนี้เป็นอีกคืนที่สามารถสวดขอเงินพระจันทร์ได้ โดยการสวดขอเงินพระจันทร์ การเสริมบุญเสริมบารมีให้กับบุคคลที่ได้ทำตาม ใครที่อยากร่ำรวย ห้ามพลาด

1 ทำบุญใส่บาตรในเช้าวันพรุ่งนี้ สำหรับวิธีที่เรานำมาฝากในวันนี้ ขอแนะนำว่า ในวันพรุ่งนี้เช้าขอให้ใส่บาตรสร้างบุญสร้างกุศลในเช้าวันรุ่งขึ้นให้ดีที่สุด หรือถ้าใครไม่มีเวลาว่างในวันพรุ่งนี้ จะทำวันไหนก็ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ ทำแล้วดีทำแล้วจะเจริญในหน้าที่การงานชีวิตและความรัก

2 สวดมนต์ก่อนนอน อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ, ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ, ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ ,อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ, มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ, สุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

บทสวด ชุมนุมเทวดา
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอ ธิษฐานว่า
ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อกับนามสกุลด้วยความชัดถ้อยชัดคำ) ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ให้แก่เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ให้เทวดา เทพเทวา นาคาทุกห มู ่เหล่า ตลอดจนถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์ผลบุญแห่งนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้โดยเร็วพลันด้วยเถิด

เมื่อได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ท่านโปรดประทานพรอันประเสริฐ คุณงามความดี สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ให้มีโชค ให้มีลาภ มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตดี มีเงินตรามากมายตามปรารถนา จากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ทั้งในเ รื่ อ งของการงาน การเงิน และความรัก ในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

เมื่อสวดมนต์บทนี้จบแล้ว อย่าลืมที่จะบอกบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ เพื่อที่จะเป็นการบอกบุญต่อกันไป

ทีมา:realhomelife.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …