Home / ข่าวเด่น / ‘กรมชลประทาน’ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ ช/ญ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

‘กรมชลประทาน’ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ ช/ญ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

ด้วยกรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รัับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด (สาขาเครื่อง)

2. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน

3. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

6. ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง) 7 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมับัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา

7. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่อง หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(ชายแดนใต้) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร

ท่านใดสนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : https://rid.thaijobjob.com/2019122/index.php#

ขอขอบคุณที่มาจาก: tid-kra-sae.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …