Home / ข่าวเด่น / หลวงพ่อสมหวัง ขออะไรก็ได้สมหวังทุกประการ

หลวงพ่อสมหวัง ขออะไรก็ได้สมหวังทุกประการ

หลวงพ่อสมหวัง ขออะไรก็ได้สมหวังทุกประการ
เชื่ อว่าห ลายๆคน ต้องรู้จักท่านกันเป็นอย่างดี สำหรับหลวงพ่อสมหวัง เขาว่ากันว่าขอพรอะไรก็จะได้สำเร็จต ามที่ต้องการทุกประการ และในปัจจุบันนี้สถานที่ดังกล่าวนี้
ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ห ลายๆคนนั้นเข้าไปกราบไหว้สำห รับสถานที่ศั กดิ์ สิท ธิ์ดังกล่าวนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ พึ่งทางใจแก่ประชาชนด้วย โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสมหวังสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์
คู่วัดที่ได้รับความเลื่อ มใสเคารพศรัทธาเชื่อ กันว่าของสิ่งใดก็จะสมหวังดังปรารถนาสถานที่ดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่ณ.วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลวงพ่อสมหวัง

เป็นพระพุทธรูปปางม า รวิชัย หรือที่เรียกกันว่า สะดุ้งม า ร ซึ้งมีขนาดพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว จำนวนถึง 99 รูป และทั้งหมดนี้ได้บร รจุไว้ในองค์ห ลวงพ่อสมหวังด้วย

สำหรับองค์หลวงพ่อสมหวังนั้น ตั้งอยู่ที่ วัดกลางบางพระวัดเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์เดิมทีหลวงพ่อสมหวัง ถูกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่
ต่อ มาเมื่อประชาชนทราบเรื่องราวทั้งห มด ต่างกก็ให้ความศรัทธาต่อท่านทั้งยังเข้ามาขอพร ครั้นเมื่อสำเร็จก็มีการกลับมาแก้บนต ามดังคำที่ขอไว้ สำหรับสิ่งของที่นำมาแก้บนนั้นก็จะเป็น ไข่ไก่ 50,000 ฟ อง หั วห มูนับ 100 หั ว
และยังเชื่อ กันว่า ถ้าขอพระในเรื่องความรักนั้น ประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำห รับคนโสดที่อຢากมีคู่ หรือคน มีคู่ที่อ ย ากให้ความรักมั่นคงไร้อุปสร รค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดี

ความเชื่อและความศั กดิ์ สิท ธิ์
ขอพรให้รักประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่ หรือคน มีคู่ที่อย ากให้ความรักมั่นคง ไร้อุปสร รค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดีและคู่ครองที่ดีจึงนำหั วหมูมาถวาย
ขอโชคลาภ เงินทอง การงานและธุรกิจ เคยมีสามีภร รย ามาตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรให้กิจการที่กำลังย่ำแย่ฟื้นตัวและประสบความสำเร็จอีกครั้ง ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะผ่านวิ กฤ ตและกลับมาร่ำร ว ยอีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำไข่ไก่กว่า 50,000 ฟองมาแก้บน

การแก้บน
ทางวัดให้แก้บนด้วยไข่ไก่ ไข่เป็ด ข้าวสาร และหั วหมู เพื่อที่ทางวัดจะได้บริหารจัดการต่อบุญสะดวก โดยมอบข้าวสาร ไข่ไ ก่ ไข่เป็ ด ตลอดจนหั วหมูให้โรงพย าบาล โรงเรียน และชุมชนใกล้วัด อีกส่วนหนึ่งก็นำไปปรุงอาหารแจกผู้มาทำบุญที่วัด
คำบู ช าหลวงพ่อสมหวัง
อิติสุคโต สะมิชฌิต าสะพุทโธ นะโมพุทธายะ หล วงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงินทองไหลมา
นะชาลีติ กิจการก้าวหน้า แคล้วค ลาดปลอ ดภั ย ค้าข า ยร่ำร ว ย เฮงตล อดปี ดีตล อดไป

แนะนำคลิปคนบ้านนอกอาชีพเลี้ยงชีวิต (อย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับ) 🙏🙏🙏

https://www.youtube.com/watch?v=IRSGjhupPMg

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …