Home / ข่าวเด่น / ราชกิจจาฯ ประกาศใช้สิทธิ 30 บาท รักษาC0VID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้สิทธิ 30 บาท รักษาC0VID-19

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทสไทยอย่างมาก เมื่อวันที่ 2 เม.ษ 63 ราขกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสถานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้ อ C0VID มีสิทธิเข้าถึง การบริการสาธารณสุขในสถานบริการอื่น

สำหรับข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรมว.สาธารณสุข ได้ลงนามใน ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโ ร คติดเชื้ อ C0VID อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขอบคุณที่มา: newstopthai.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …