Home / ข่าวเด่น / ประกันสังคมจ่ายวันที่ 2 เงินชดเชยผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคมจ่ายวันที่ 2 เงินชดเชยผู้ประกันตนมาตรา 33

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม เริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบแรก วันที่ 2 แล้ว โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือ CO VID อัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน โดยล่าสุดมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิกว่า 800000 คน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราว 400000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้าง โดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน

จ่ายเงินว่างงานผู้ประกันตนวันที่ 2

จ่ายเงินผู้ประกันตนที่ว่างงานจาก CO VID
สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติด CO VID และเป็นผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ
โดยผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน Online จากนั้นยื่นด้วยวิธีปกติ ดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พิมพ์แบบฟอร์มออกมากรอกข้อมูล

พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล และแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน
ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุ CO VID ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้ สำนักงานประกันสังคม

ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงิน 5000 ด้วยนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือจากประกันสังคมได้

ทีมา:mumkhao.com

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …