Home / ข่าวเด่น / รอก่อนแจ้งเตือ นประชาชนอย่าเพิ่งไปจ่ายค่าไฟเดือนเมษาย น

รอก่อนแจ้งเตือ นประชาชนอย่าเพิ่งไปจ่ายค่าไฟเดือนเมษาย น

เชือว่าท่านก็คงได้ทราบข่าวกันมาบ้างแล้ว สำหรับเรื่องของค่าไฟที่สูงขึ้นโดยล่สุดเพจเฟสบุ๊คการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค PEA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า… PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 63 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน

ที่ 21 เมษายน 63 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับ

ผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ในเบื้อง

ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

แจ้งการจ่ายค่าไฟเดือนเมษายน

1)ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภท 1.1.1

ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 63

2)ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ ประเภท 1.1.2 ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 63

แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการคืน

ค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง ข่าว กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว PEA แจ้งข่าวชาวโพธิ์ชัย

https://www.youtube.com/channel/UCt3dIlMN8OaGB74Xw1OH23g/videos?disable_polymer=1

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …