Home / ข่าวเด่น / บัตรคนจน สิงหาคม 2563 หยุดจ่ายเงิน

บัตรคนจน สิงหาคม 2563 หยุดจ่ายเงิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม จำนวน 50 ถึง 100 บาทต่อเดือน

เนื่องจาก กองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย และหลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดสรรเงินให้อีก โดยล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มเติมหรือไม่ และจะจัดสรรเมื่อใด โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับกองทุนฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณไม่เพียงพอ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้ประสานสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ขอจัดสรรงบกลางประจำปี 2563 จำนวน 689 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ 5 ล้านราย จนถึงเดือนกันยายน 2563

แต่ล่าสุดกองทุนผู้สูงอายุได้หยุดการจัดสรรเงินผู้สูงอายุฯ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว จึงเป็นไปได้ว่า กองทุนผู้สูงอายุจะไม่ได้รับการจัดสรรงบกลางตามที่ร้องขอ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม คืออะไร เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50 ถึง 100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0 ถึง 30000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30001 ถึง 100000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท บัตรคนจน สิงหาคม 2563 เหลือ 7 รายการ
จากกรณีที่กองทุนผู้สูงอายุไม่ได้จัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมแล้ว ส่งผลให้สิทธิประโยชน์ของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบถัดไปในเดือน สิงหาคม 2563 จะเหลืออยู่ 7 รายการ ดังนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2563

1 ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ
2 วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ใน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30000 ถึง 100000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
3 ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4 ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ โดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 5 คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนกรกฎาคม 2563

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็นต์ ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น
ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 5 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1000 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 50 บาท
ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5000 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 250 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10000 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 500 บาท

18สิงหาคม25636ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย
7 ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

Facebook Comments

Check Also

อุดรฯ ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกัก14วัน

เมื่อเวลา 13.00 …